Onse ka kinaiya o batasan nga anaa sa usa ka adunahan nga tao o negosyante (Visayan Version)


Natingala ba mo nganung gamay raman ang ihap sa mga datu o adunahan kumpara sa mga kabus ug pobre. Naka huna-huna ba mo ug unsay naa o talento sa ilaha nga wala sa mga pobre. 

Dinhe sa akong post karun, ibunyag nako ang mga sekretong batasan nga naa ang mga datu nga dili ginabuhat o panagsa ra buhatun sa mga pobre.

1. Originality

Kini ang usa ka kinaiya nga anaa sa mga adunahan nga tao o negosyante. Naa silay kaugalingon nga paningkamut ilabina bahin sa ilang produkto. 

Sila ang mga tao nga nagabuhat ug kaugalingon nila nga imahe pinaagi sa ilang mga produkto o serbisyo nga ginaapud apud sa mga tao. Sila ang ginatawag nga Entrpreneurs, ginapagawas nila ang usa ka butang o talento nga nakatatak ra sa ilaha.

2. Consistency

Usa ni sa rason nganung perme sila mulabaw ug nagmalampuson sa matag sulod nila sa usa ka butang. Dili sila ang tao nga muundang ug naay gisugdan nga pagpaningkamot, labina ug para kini sa pagkab-ut sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. 

Ginapaningkamutan gyud nila nga makahibalo ug unsaun nga mahimung malampuson sa kinabuhi bisa pag daghan ang mga pagsulay ug kapakyasan nga ilang maagian. Ila kining ginahimo nga paagi arun makaantigo sila sa sunod nilang buhatun.

3. Focus

Sila ang mga tao nga usa lang ang dalan nga ginasundan, Bisa pag unsa ang babag sa ilang agianan, dili sila sayun nga madala o maapektuhan. Tungod kay kahibalo sila nga ang pagsubay sa dalan nga walay daghang liko-liko, mau ang paagi arun sila dali ra makaabut sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi.

4. Passionate

Ang mga datu ug adunahan, ginabuhat nila ang usa ka butang tungod kay gusto nila ug naa silay pag-higugma. Gibati sila ug kalipay ug pagkakuntento sa matag sakripisyo nila nga makab-ut ilang mga pangandoy. Wala nila huna hunaa ang resulta basta kay malipayun sila samtang nagapaningkamot. 

Gibati nila nga tama ang ginabuhat nila ug dili supak sa ilang kabubut-un. Ug usa na sa karakter sa mga adunahan nganung  dili sila bation ug kaluya ug kahago kay gisudlan nila ang butang nga naay kalipay sa ilang kasing-kasing.

5. Obsessed

Kini nga karakter sama usab sa passionate, apan ang kalahian ra sa duha mau ang nagpungasi nga pagbati arun makuha ang usa ka butang o pangandoy. Dili sila muundang hangtud dili nila makab-ut ilang damgo o pangandoy. 

Ang usa ka obsession makadaut sa usa ka tao pag mali ang pamaagi, pero kini mahimong maayo lang pag tama ang tumong sa tao nga nagdala ani nga karakter. Mas dali niya makab-ut ang kalampusan ug kahayahay sa kinabuhi.

6. Positive

Ang pagka-positibo sa tao mau ang usa sa rasun nga dali ra nila makab-ut ang kalampusan sa ilang kinabuhi. Sila ang to nga dili ginabasul ang ubang tao sa mga kapakyasan nga nabatunan nila para lang itaas ang ilang dungog sa lain. 

Dili sila nagpanaway ug lain para lang mahimong limpyo sa mga mata sa ubang tao. Ug kahibalo sila nga usa lang ang responsable sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi, mau ang ilang kaugalingon.

7. Confident

Ang kini nga karakter sa usa ka negosyante o mga adunahan, mau ang hinungdan nganu nga gina suportahan ang matag serbisyo o produkto nga ginatanyag nila sa kadaghanan. 

Ang pagbatun nila ug dakung kumpyansa sa kaugalingon mau ang nagahatag ug imahe sa ilaha nga kaya nila ug kasaligan sila sa maung matang sa pagpanerbisyo nila sa katawhan. Ginarespeto sila sa mga tao sa ilang abilidad tungod sa ilang ginapakita nga imahe sa pagpanulti ug pagpanglihok.

8. Creative

Ang mga nagmalampuson nga mga tao dili nagasabay ug unsay dagan sa panginabuhi sa kadaghanan. Dili sila ang mga tao nga ug unsay ilado ug sikat, mauy ilang sundon ug sundugon. 

Ang pagka lihokan sa ilang panghuna-huna mauy nakapalahi nila sa kadaghanan ug nakapasaka sa ilang kahimtang kaysa ordinaryong panghuna huna sa mga tao. 

Nagabuhat sila ug kaugalingon nga pamaagi arun sa pagsaka sa ilang kahimtang. Kaysa ubang tao nga malipayon na ug unsay naa sa ilaha ug hadluk sila nga bag-uhon pa ang ilang naandan nga kahimtang sa kinabuhi.

9. Determine

Ang matag adunahan pursigido ug determinado sa matag lakang sa ilang dalan padulong sa kalampusan. Kusog ilang pagtuo nga kaya nila ug walay imposible basta naay determinasyon ug pagmahal sa ilang gibuhat.

10. Risk Taker

Kini mau ang karakter o kinaiya nila nga dili halos ginabuhat sa mga ordinaryo nga mga tao. Kanang naay kaisug ang dughan sa matag desisyon nila sa ilang kinabuhi. 

Nagasugal sila sa matag higayun ug sa tan-aw nila nga makatabang ni sa pagkab-ut sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. 

Pero lahi ni sa sugal nga ginabuhat sa mga kabos, kini nga sugal usa ka positibo ug balewala sa ilaha ug magmalampuson o dili, basta ang importante sa ilaha nga gisulayan nila ug naa silay gibuhat kaysa maghulat sila nga naay mahitabo sa ilang kinabuhi.

11. Strength Analyzer

Usa pud ni sa sekreto sa mga datu ug adunahan nganung dali ra nila masaka ilang estado sa ilang kinabuhi. Sila ang mga tao nga gina-estudyuhan ang matag naagian nila nga mga pagsulay ug kapildihan. 

Ginapugos nila ilang kaugalingun nga mahibaw-an ang mga butang nga nagpadali ug nagpasaka sa ilaha ug katu ang ilang ginapakusgan ug ginahatagan ug atensyun kay kadtu mauy ilang kusug nga nakatabang sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi.

Unta nahatag naku sa inyuha ang gamay nga idea o tip sa onse ka karakter o kinaiya sa mga adunahan o negosyante nga ilang gikuptan para sa pagkab-ut sa ilang pangandoy, para pud nga masundog ug mabuhat ninyo sa inyung kinabuhi.

P.S Ug gusto ninyo mahibaw-an nganung ningkita ko ug daku sa Internet nga halos ginapala ug ginapiko ko nalang ang kuarta sa kadaghan, bisitaha ninyo ang kani nga website karun na mismo.

Click the Banner Below